Professor

Сайдалиева Алтынай

Kyrgyz
Кыргыз тил окутуучу

Аты-жөнү: Сайдалиева Алтынай Тахировна
Туулган жылы: 13.12.1966.
Алган билими: 1985-1990 жж.СССРдин 50-жыл-
дыгы атындагы Кыргыз Мамлекеттик Улуттук
Университети Кыргыз филологиясы факультети
Адистиги: Филолог, окутуучу(Д-1№70534 артыкчылыгы менен 1990 –жыл)
Иштеген жери:1990-1996 –жж.Кыргыз Илимдер
Академиясы
-кенже илимий кызматкер;
2001-2004 -жж. Х.Карасаев атындагы Бишкек Гуманитардык Университети
- ага окутуучу ;
2005-2007- жж. И.Арабаев атындагы КМУнун Мамлекеттик тил жана маданият институту
- ага окутуучу
2007-жылдан бери Эларалык Ататүрк Ала-Тоо
университетинин Тил үйрөтүү координаторлугу
-ага окутуучу
Илимий темасы: Махмуд Кашгаринин «Девони лугат ат –түрк» сөздүгүндөгү паремалар (лингвистикалык анализ)
(Диссертациянын кол жазмасы толугу менен бүткөн, диссертацияга байланыштуу 24 макала жарык көргөн)
Үй-бүлөлүк абалы: үй-бүлөлүү, бир уул,бир кыздын энеси
Билген тилдери: кыргыз, орус, тектеш түрк тилдеринде эркин сүйлөп, пикир алышат, англис тилин сөздүк аркылуу .
Компьютердик билими:Word, Eхсel, Интернет
Жашаган жери: Бишкек шаары, Керемет көчөсү 126
Байланыш тел: 0777-32-10-22
E-mail: altinay13@mail.ru

Contact us

Ala-Too International University

 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.