Article

Биз жөнүндө

Kyrgyz

Кыргыз тилин үйрөтүү кафедрасы

Кыргыз тили сабагы Эл аралык Ататүрк-Ала-Тоо университети уюшулгандан, 1996-жылдан (университетинин Уставынын 31.01.2000. II-8 пунктуна ылайык) тартып, окутулуп келет. Ошол күндөн тартып, кыргыз тилин үйрөтүү өзүнчө секция катары иштеп келген. Азыркы учурда, т.а., 2008-жылдан тарта «Кыргыз тилин үйрөтүү бөлүмү» катары уюшулуп, иштеп жатат. Кафедрада 1 илимдин доктору,2 профессор, 2 доцент, 1 илимдин кандидаты жана үч ага окутуучу эмгектенет.

Кафедранын курамы:

1. .Сайдалиева Алтынай Тахировна, ага окутуучу, өз алдынча изденүүчү. «Девони лугати түрк» паремаларга лингвистикалык илик аттуу темада кандидаттык диссертациясын аяктоодо.
1.Жыйырмадан ашык илимий макаланын,
2.Ондон ашык публицистикалык макаланын автору
2. Токтоналиев Курманбек Токтогулович, филология илимдеринин доктору, профессор.
1. Жыйырмага жакын окуу куралынын,
2. Ондон ашык окуу китебинин,
3. Элүүдөн ашык илимий макаланын автору.
3. Жумалиев Жээнкул, филология илимдеринин кандидаты, профессор.
1. 65 илимий эмгектин,
2. 2 окуу китебинин,
3. 2 Илимий монографиянын автору.
4.Эдилова Кынатай Миталиповна, филология илимдеринин кандидаты, доцент. Кандидаттык диссертациясын «М.Гапаровдун чыгармаларында адамдын көркөм» аттуу темада жактаган.
1.Мурза Гапаровдун чыгармаларында адамдын көркөм сүрөттөлүшү(Монография) Б.2012.148 б.
2.Мурза Гапаровдун сүрөттө чеберчилигин окутуу.(Окуу куралы)Б,2011.80б.
3.Мурза Гапаровдун чыгармаларындагы каармандын жан дүйнөсүн окутуу.(Окуу куралы) Б.,2011.84б.
5Жузупекова Кундуз Нуркалыковна, филология илимдеринин кандидаты, доцент. Кандидаттык диссертациясын «Белек Солтоноев – чыгармачылык инсан» аттуу темада жактаган.
1. 17 илимий макала,
2. 2 илимий монография,
3. Кыргыз тили: чет элдиктер үчүн 3 бөлүмдөн турган окуу китебинин автору.
6.Майрыкова Мээрим Аскаровна, ага окутууч. Кандидаттык диссертациясын «Эрнест Хемингуэй жана Узакбай Абдукаимовдун чыгармачылыгындагы жалпылыктар» аттуу темада жактаган
.Монографиясы: Согуштагы адам Узакбай Абдукаимов менен Эрнест Хемингуэйдин чыгармачылыгында.-Б.:2013.219б.

.
7.Акматова Роза Кармышовна, ага окутуучу, изденүүчү. «Эмоциялык-экспрессивдүү сөздөрдүн табияты» аттуу темадагы кандидаттык диссертациясын жазып жатат. 6 илимий макаланын автору.
8. Орозалиева Диляра, окутуучу., аспирант. Илимий темасы: Кыргыз жана түрк тилдериндеги энантиосемия.Илимий жетекчиси: проф.Б.Усубалиев. 2 илимий макаласы жарык көргөн.

Contact us

Ala-Too International University

 

Connect with us

We're on Social Networks.
Follow us & get in touch.